Криптографија

  • Ознака: 10.9902
  • Трајање: 4 дана

Сложеност алгоритама, класе комплексности. Класични шифарски системи. Системи моноалфабетских замена. Системи полиалфабетских замена. Модерни шифарски системи. Симетрични шифарски системи. Апсолутно сигурни шифарски системи. Секвенцијални шифарски системи. Golomb-ovi постулати. Секвенцијални шифарски системи базирани на линеарним померачким регистрима. Блоковски шифарски системи. Блок шифарски системи Fistelov-og типа, DES. Блок шифарски системи супституционо пермутационог типа, AES. Модалитети примене блоковских шифарских алгоритама. Асиметрични шифарски системи. Једносмерне функције, појам, карактеристике, егзистенција. Heš функције. Проблем факторизације бројева, RSA алгоритам. Проблем дискретног логаритма, Diffie-Hellman протокол за размену кључа. ElGamal алгоритам. Размена кључева Mesi-Omura. Примена асиметричних алгоритама. Електронски потпис. Електронски коверат. Асиметрични алгоритми базирани на аритметици на елиптичним кривима.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079