Енглески 2

Циљ и исход предмета

Овладавање граматичким структурама, проширивање вокабулара из области струке. Употреба стручног и општег енглеског у акадмеском и свакодневном животу. Бавећи се стручним тесктовима, као и текстовима и темама из свакодневног живота, студенти развијају све језичке вештине. Способни су да износе своје ставове о различитим темама везаним за свет рачунара, академски и свакодневни живот, кроз дебате и презентације.

Теоријска настава

Обрада стручних текстова на енглеском језику и других облика техничке комуникације и анализа њихових карактеристика. Проширивање фонда стручних речи уз усвајање најчешћих скраћеница. Настајање и тумачење скраћеница. Употреба модалних глагола и неких фразалних глагола. Употреба герунда и инфинитива. Употреба –инг клаузе за изражавање резултата радње. Анализа текстова из области информационих технологија.