Писмено и усмено изражавање

Циљ и исход предмета

Упознати студенте са језиком и стилом усмене и писане пословне комуникације. Повезивање правописа са пословном комуникацијом и језичком културом на основу одабраних примера из свакодневне комуникације. Унапређивање језичке културе студената у оквиру припреме за будуће занимање и оспособљавање да практично примењују норме стандардног српског језика и језичке културе. Стечена знања треба постану део личне комуникативности студента и функционално примењивана личном, пословном и друштвеном плану.

Практична настава

Језик и језичка комуникација: одлике личне комуникативности; вербална и невербална комуникација. Језичка култура, темељ добре комуникације. Стил пословне комуникације, усмене и писмене. Писмено изражавање: услови добре писмености и облици писменог изражавања. Пословно писмо, форма, одлике, врсте и стил. Писање пословне биографије и пропратног писма. Отклањање лошег стила изражавања у савременој пословној комуникацији. Пословни бонтон. Усмено изражавање: особине јавног говорења, особине култивисаног говора, општи квалитети доброг говорења. Упознавање са правописном нормом српског језика: Писање великог и малог слова, Спојено и одвојено писање бројева, глагола, прилога и предлога. Гласовне промене и алтернације. Писање скраћеница, Интерпункција. Вежбе у отклањању лошег стила изражавања у савременој пословној комуникацији. Писање пословног писма, мотивационог писма и пословне биографије. Усмена излагања или презентације (у договору са предметним професором).