Енглески 3

Циљ и исход предмета

Овладавање граматичким структурама, проширивање вокабулара из области струке, комуникација у стварним комуникационим ситуацијама, увод у пословни енглески, писање мејлова. Правилно користећи граматичке структуре, као и вокабулар из области информационих технологија, студенти се оспособљавају за критичко мишљење на различите теме. Способни су да прате стручну литературу на енглеском, као и да самостално истражују и излажу теме из области струке. Учествују у дебатама.Такође се припремају за пословне разговоре, вођењем интервјуа и писањем пословних мејлова.

Теоријска настава

Усвајање и увежбавање језичких вештина које доприносе компетентној употреби енглеског језика, у свим областима рада: превођење, кореспонденција, лекторисање, усмена комуникација. Осим основне четири језичке вештине (говор, писање, читање и слушање) такође се развијају и вештине усменог и писменог превођења. Услови за постизање C2 нивоа језичке компетенције по ZEO (CEFR – Common European Frame of Reference).

Практична настава

Обрада савремених стручних текстова на енглесконм језику везаних за различите аспекте и области рачунарске струке. Развијање стратегија за разумевање стручног текста као сто су: skimming, scanning, comparing sources, using context, using background knowledge итд. Овладавање најчешћим терминима везаним за струку и усмерење. Усвајање језичких функција као што су: поређење, класификовање, исказивање сврхе или функције, описивање саставних делова, узрочно последичних веза и сл.