Интеракција човек-рачунар

Циљ и исход предмета

Упознати студента са принципима инжењерског приступа развоју корисничког интерфејса, што подразумева познавање метода за мерење употребљивости и смерница насталих из добре праксе. Студент је спреман да анализира, квантитативно евалуира и критички оцењује кориснички интерфејс софтверских и хардверских решења. Студент је у стању да конципира квалитетно решење интеракције човек-рачунар за произвољан задати оквир примене.

Теоријска настава

Кориснички интерфејс. Концепт употребљивости. Методе повећавања употребљивости. Универзална употребљивост. Примери универзалне употребљивости. Класификација интерфејса по намени. Спречавање корисничке грешке. Јасне поруке у случају корисничке грешке. Максимална аутоматизација. Језичка доследност. Брзо и стабилно време одзива. Пажљив одабир боја. Осмишљавање ставки у менију. Врсте менија. Комбиновање више менија. Обрасци за унос података. Ентузијазам корисника. Принципи директне манипулације. Примери директне манипулације. Антропоморфни дизајн. Директна језичка манипулација. Антропоморфни помоћници. Алфанумерички приказ наспрам графичког приказа. Графикони. Примери ефектне визуелизације. Показивачки уређаји. Екрани. Интерфејси друштвених мрежа. Нивои интеракције човек-рачунар. Технологије приступа можданим активностима. Подручја људског мозга. Задавање команди умом. Памћење и интеракција мозак-рачунар. Техника прототипа. Израда папирног прототипа. Коршћење сценарија. Припрема интерфејса у сарадњи с корисницима. Координирање развоја интерфејса. Технике координирања развоја интерфејса. Оправдавање улагања у интерфејс. Софтверска подршка развоју интерфејса. Евалуација интерфејса током активног коришћења. Тестирање употребљивости. План тестирања. Осмишљавање тестног корисничког задатка. Упутства за истраживаче и учеснике у тестирању. Обрасци за задатке, унос података и анкете. Припрема пратећих материјала. Проналажење и мотивисање учесника. Припрема опреме и просторија. Проблеми при вођењу тестирања. Препоруке за вођење тестирања. Анализирање података добијених тестирањем. Презентовање резултата тестирања. Минималистичко упутство. Врсте упутстава. Стил писања упутства.

Практична настава

Практична настава прати садржај теоријске, пружајући прилику студентима на научено примене: при одабиру интерфејса, у пројектовању различитих решења, те у имплентацији решења наменским алатима.