Мобилне комуникације

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је да се науче концепти и стекну знања из анализе и пројектовања система савремених мобилних комуникација, као и да се изуче принципи савремених техника преноса у тим системима. По завршетку курса студент идентификује и анализира принципе пропагационог фединга (large-scale fading). Разуме ефекте small-scale fading-а и multipath-а, раван и фреквенцијски селективан фединг, брзи и спори фединг, Rayleigh-јеви Rician-ов фединг. Примењује методе ублажавања деградационих ефеката фединга – линеарном, нелинеарном и адаптивном еквализацијом. Познаје технике диверситија.

Теоријска настава

Анализа и пројектовање савремених мобилних система и изучавање савремених техника преноса које се у њима користе. Модел пропагационих губитака са растојањем. Large-scale и small-scale фединг. Модел импулсног одзива мултипатх канала Методе ублажавања деградационих ефеката фединга. Линеарна, нелинеарна и адаптивна еквализација. Технике диверситија. Временски, фреквенцијски и просторни диверсити. Раке пријемник. MIMO системи. Принципи OFDM и OFDMA. IEEE 802.11n. SC-FDMA. Когнитивни радио.

Практична настава

Log-normal shadowing. Проценат покривености области. Small-scale фединг и multipath. Параметри временске дисперзије и опсег кохеренције. Доплеров померај фреквенције и време кохеренције. Rayleigh-ев фединг. Rician-ов фединг. Трансверзални филтри, еквализатор са форсирањем нула, least-mean-square и recursive least-squares алгоритам. Еквализација са одлучивањем у повратној вези, процена секвенце максималне веродостојности. Адаптивна еквализација. Типови диверситија. Selection diversity, maximum ratio combining. OFDM, OFDMA, SC-FDMA и одговарајуће имплементације у MATLAB-у.