Дигитална уметност

Циљ предмета

Циљ је да студенти установе место сопствене уметничке праксе спрам процедура и исхода рада у домену савремеме дигиталне уметности. Циљ је да се упуте у теорију нових медија и дефинишу поетске и естетске референце (из дигиталне уметности) релевантне за конципирање докторског уметничког пројекта.


Исход предмета

Студенти дефинишу и пореде категорије дигиталне уметнсоти. Утврђују оријентације дигиталне уметности у контексту постмодерне уметности. Оспособљавају се за компаративну анализу савремених тенденција, а посебно за расправу односа мултимедијалног дизајна (као праксе пројектовања за софтверски детерминисану производњу) и дигиталне уметности (као стратегије сталног редефинисања одредница које се тичу медијских, жанровских, концептуалних и других уметничких узуса).


Садржај предмета

Студенти дефинишу и пореде категорије дигиталне уметнсоти. Утврђују оријентације дигиталне уметности у контексту постмодерне уметности. Оспособљавају се за компаративну анализу савремених тенденција, а посебно за расправу односа мултимедијалног дизајна (као праксе пројектовања за софтверски детерминисану производњу) и дигиталне уметности (као стратегије сталног редефинисања одредница које се тичу медијских, жанровских, концептуалних и других уметничких узуса).

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце релевантне за савремену дигиталну уметност и конципирање докторског уметничког пројекта, те реализују радове у домену дигиталне уметности и мултимедијалног дизајна.