Теорија уметности

Циљ предмета

Циљ изучавања предмета је оспособљавање студената за компаративну анализу феномена модерне и постмодерне уметности. Студенти треба да се упознају са интердисциплинарним капацитетом теорије уметности и да се уведу у студије савремене уметности. Циљ је и да овладају основним конвенцијама писања радова у домену теорије уметности.


Исход предмета

Студенти су оспособљени да дефинишу (појмовно одреде) и пореде правце, школе и моде из историје модрене уметности, а посбено у вези књижевних и ликовних авангарди. Квалификују се за расправу вредносних и других одредница у књижевности и визуелним уметностима. Уводе се у постмодерне теорије уметности. Разумеју методе и технике које је неопходно применити током процеса писања о уметности, нарочито у контексту писања завршног рада на докторским академским студијама.


Садржај предмета

Теоријска настава

Теорија уметности – теорија у уметности – теорија уметника; Компаративни приступи различитим уметностима и теоријама уметности; Модернизам и модерна уметност. Авангарде, неоавангарде и поставангарде; Увод у теорију књижевности; Увод у теорију ликовних уметности; Увод у постмодерне теорије уметности; Теорија популарне културе и уметности; Конвенције научноистраживачке праксе и основни техничко-методолошки поступци писања радова у домену теорије уметности.

Студијски истраживачки рад

Студенти дефинишу сопствене метатеоријске позиције и пишу радове на теме из савремене уметности.