Фотографија у савременој уметности

Циљ предмета

Циљ је да се студенти оспособе и мотивишу за бављење фотографијом као праксом савремене уметности. Циљ је и да се мотивишу за критику фотографије у контексту рецентних догађаја у свету уметности.


Исход предмета

Студенти се оспособљавају за мишљење ризома догађаја, тј. актуелних естетских, политичких, економских и других проблема, и то посредством света фотографских слика, где медиј фотографије бива средство посредовања између знаковне производње и потрошње. Отуд фотограф испитује одлике савремености (мапира интензитете догађаја) и даје сликовне представе, тј. пресеке тока смисла (и тока интереса).


Садржај предмета

Теоријска настава

Догађај фотографисања; Фотографија као слика света; Фотографија као симптом разлике између оног што јесте и гледања оног што јесте; Мапирање фотографског кретања; Фотографија као опна времена; Фотографија и жаргон активизма; Фотографија и политичка еменципација; Фотографија као визуелни текст; Фотографске синтагме и идиоми; Фотографија као свет симулакрума; Рад у функцији машине; Фотографија и егзистенцијална мноштва; Фотографија као ауторефлексивни исказ; Фотографија и линије бега; Фотографија и преображај свакидашњег (апотеоза); Фотографија као медисјки опит; Дигитална фотографија и стратегије мултимедијалног представљања; Фотографија и амбијентална уметност; Фотографија и перформанс; Фотографија и скулптура; Фотографија и сликарство; Фотографија и графички дизајн; Интенције фотографа: ка институцији уметности (и тржишту); Проблеми штампе и поставке фотографија.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце из савремене фотографије и реализују вежбе фотографисања, односно софтверске обраде и штампе фотографија.