Вишемедијска уметност

Циљ предмета

Циљ је да студенти одреде карактер сопствене уметничке праксе у односу на линије историјског развоја вишемедијске уметности. Циљ је и да се испитају или реконституишу граничне вредности и поља пресека вишемедијске уметности, дигиталне уметност и мултимедијалног дизајна.


Исход предмета

Студенти су способни да одреде и анализирају чиниоце вишемедијског дела, тј. опсег медија који збирно делују на реципијента. Разумеју вид односа и ниво интегрисаности медијских саставница код вишемедисјког дела. Уводе се у историју вишемедијског стваралаштва. Оспособљавају се за конципирање и планирање етапа и исхода радног процеса у домену вишемедијског стваралаштва. Посебан акценат ставља се на анализу и поређење тенденција у областима сваремене дигиталне уметности, мултимедијалног дизајна, те вишемедијских пракси у вези неодаде, флуксуса, процесуалне уметности, уметности перформанса и амбијенталне уметности.


Садржај предмета

Теоријска настава

Појам вишемедијске уметничке праксе; Авангарда као одредница интердисциплинарног и вишемедијског деловања; Неоавангарде и поставангарде; Вишемедијска уметност – концептуализација, естетика и поетика деловања; Основе опажања вишемедијског дела; Овладавање техникама и технологијама различитих уметности; Синергија и синестезијски ефекти (претакање чулних сензација); Околности садејства уодношених елемената у категоријама времена и простора; Испитивање кореспондентних односа између медијских линија и ситуација у погледу њихове међусобне зависности; Реализација вишемедијских вежби.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти реализују вежбе анализе и конципирања вишемедијских дела, те изводе вишемедијска дела.