Сликарство у савременој уметности

Циљ предмета

Циљ је да се студенти оспособе за бављење сликарством као праксом савремене уметности. Циљ је и да се мотивишу за критику сликарства, односно за упоредну анализу рецентних ликовних поетика.


Исход предмета

Студенти се уче да сопствену сликарску праксу, односно сликарске представе стварног или замишљеног света, ставе у однос са одређеним системом продукције, излагања, рецепције, тумачења, заступања и продаје уметности. Сзању појам ауторства (у уметности), односно моћ уметника да као аутор сведочи или истражи природу уметности, и, са друге сране, немоћ уметника пред кустосом – као аутором. Сазнају одабране модернистичке и постмодернистичке парадигме у сликарству и визуелним уметностима начелно; Разумеју рецентне промене апропо статуса, појавности и дејства слика у савременој уметности.


Садржај предмета

Теоријска настава

Савремена уметност; Цртеж и сликарство у контексту савремене уметности (редундантна и вешта прецртавања и/или стварање разлика); Модернистичке и постмодернистичке сликасрке парадигме; Сликарство у доба нових медија (појавност и дејство слике у савременој глобалној и масовној култури); Референцијална мноштва; Слика као место уписивања (изражавања, експресије); Слика као средство интервенције у специфичном контексту тржишта, културе и политике; Сликарство и фотографија; Сликарство као амбијентална уметност; Графички дизајн као екстензија сликарске естетике; Интенције уметника: ка галеријама, музејима и тржишту; Кустоске технике показивања, навођења, умрежавања, подстицања, те забране, искључивања и брисања; Проблеми опремања и поставке слика.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце релевантне за постмодернистичке сликасрке парадигме, и реализују серије слика.