Графички дизајн

Циљ предмета

Циљ је да студенти ревидирају и употпуне сазнања о историјским и савременим темама графичког дизајна, те да истраже референце релевантне за дизајнирање штампане форме докторског уметничког пројекта.


Исход предмета

Студенти утврђују и надграђују знања о обликовању графичких медија, а посебно вишестраних графичких публикација. Утврђују и надграђују знања о линијама историјског развоја графичког дизајна. Оспособљавају се за критику стања дизајна код тематских публикација из домена савремене уметности.


Садржај предмета

Теоријска настава

Студенти уче о теорији дизајна кроз три тематске целине: 1) кроз критику модернистичких пројеката дизајна, посебно дизајна у СФРЈ; 2) кроз критику дизајна као артифицијелног (индустријског) средства посредовања између знаковне производње и потрошње; 3) кроз критику постмодернистичких пројеката дизајна, посебно у контексту политичке и економске транзиције.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце релевантне за графичко обликовање дисертације, односно конципирају дизајн штампане форме сопственог завршног рада на докторским академским студијама.