Корективи облика

Циљ предмета

Циљ је да се студенти оспособе за увођење сопствене уметничке праксе (из домена дигиталне уметности) у контекст амбијенталне уметности (environmental art). Циљ је да се оспособе за сувисло и целисходно уобличавање поставке (дигиталне) уметности у галерисјким и другим изложбеним просторима. Циљ је да испитају однос дигиталне и амбијенталне уметности.


Исход предмета

Студенти поимају амбијент као збирни и напоредни доживљај простора и облика у простору, где се (расветом и распоредом) елемената изискује кретање посматрача, тј. пролажење између, поред или около елемената инсталације, тако да интерактивни дисплеји и сродни медији — надасве са простором као визуелним континуумом — служе да се испровоцира мишљење о природи уметности. Студенти уче да планирају и пројектују бихевиоралне ситуације у вези сазнања и истраживања простора. Уводе се у историју и теорију амбијенталне уметности.


Садржај предмета

Теоријска настава

Појам амбијенталне уметности; Антиципације амбијенталне уметности (Курт Швитерс и Ел Лисицки); Де Стијл и Баухаус; Неодадаистички и флуксус амбијенти; Однос скулпторског и амбијенталног; Амбијенти процесулане уметности (ready-made и land art, светлосни и кинетички амбијенти, звучни амбијенти); Амбијенти минималне и постминималне уметности; Амбијенти концептуалне уметности; Амбијенти вишемедијске уметности; Амбијенти хоризонталне пластике; Амбијенти дигиталне уметности (виртуелни и сајбер простори); Простор, светлост, звук и кретање посматрача као одреднице амбијенталног уметничког дела; Амбијенти у архитектонском ентеријеру; Амбијенти у урбаном простору; Амбијенти у природи; Материјал и облик; Површина као граница материјала; Однос функције и облика; Перцепција облика; Облик и слика; Инсталација (просторни распоред слика, скулптура, објеката и конструкција); Перцептивни перформанс у виртуелном простору; Објекат и наратив; Интерактивни наративи и базе података; Граничне вредности стварног и виртуелног простора.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти реализују вежбе анализе и конципирања амбијенталних инсталација.