Анимација

Циљ предмета

Циљ је да студенти реализују анимације у вези докторског уметничког пројекта. Циљ је да ревидирају и употпуне сазнања о линијама развоја и савременим тенденцијама у анимацији. Циљ је да се оспособе за упоредну анализу анимираних форми у филму и мултимедијалном дизајну.


Исход предмета

Студенти се оспособљавају за евалуацију и квалитативно употпуњавање сопствених поетика у анимацији. Науче да посматрају анимацију у ширем контексту дигиталне уметности, односно мултимедијалног дизајна. Осмишљавају и продукују ауторске радове. Оспособљавају се за критику анимације као аспекта ауторског филма, мултимедијалног дизајна и утилитарног оглашавања.


Садржај предмета

Теоријска настава

Феноменологија покретних слика и основне линије развоја анимације; Анимација: између експерименталне уметности и пропаганде; Анимација и оглашавање; Утилитарне одреднице 2Д и 3Д анимације; Анимација и дигитална уметност; Анимација и мултимедијални производи који се реконфигуришу интерактивним управљањем; Увод у главне филмске теорије; Анимирани филм; Хибридне и интерактивне платформе (анимација и друштвене мреже); Савремени стандарди и могућности пласмана анимације; Анимација: од концепта до продукције; Анимација као аудио-визуелни догађај у стварном или виртуелном простору: индивидуални огледи (развој поетика).

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце из филма, дигиталне уметност и мултимедијалног дизајна, те дефинишу референтно поље (естетске и поетске узоре) сопствених анимација. Раде анимације релевантне за докторски уметнички пројекат.