Синхронизација слике и звука

Циљ предмета

Упознавање са различитим врстама мултимедијалних пројеката код којих је кључна синхронизација слике и звука. Оспособљавање за синхронизацију слике и звука.


Исход предмета

На крају процеса учења, а након испуњених предиспитних обавеза и положеног испита, очекује се да студент овлада различитим манипулативним техникама у вези међусобног прилагођавања слике и звука, а зарад креирања неке специфичне медијске целине.


Садржај предмета

Теоријска настава

Анализа слике и звука; Различите врсте прилагођавања ових медија; Синхроне и асинхроне технике; Манипулација временског растојања између слике и звука; Индивидуалне технике рада на слици и звуку зарад склапања целокупног пројекта у јединствену мултимедијалну презентацију.

Студијски истраживачки рад

Део наставе на предмету се одвија кроз самостални студијски истраживачки рад који, поред проучавања лтературе, обухвата и рад на софтверима Pro Tools и Final Cut Pro X ради симбиозе слике и звука у јединствену целину.