Анимирана графика

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је упознавање студената са могућностима анимираних графичких елемената у дигиталном окружењу, односно са теоријским поставкама, законитостима и врстама анимиране графике. Студенти треба да савладају техничке и технолошке могућности примене анимиране графике. На крају процеса учења, а након испуњених предиспитних обавеза и положеног испита, очекује се да студент зна и разуме садржај предмета, да је квалификован за анализу и поређење анимираних графичких елемената, те да је оспособљен за самосталну израду анимиране графике и за рад на групним аниматорским пројектима.

Теоријска настава

Историја графичких елемената у анимацији; Основна терминологија и подела; Основни елементи израде анимиране графике; Анимирана графика као начин изражавања у примењеној уметности; Анимирана графика у комерцијалним пројектима; Анимирана графика у мултимедији; Упоредна анализа одабраних референци домаћих и страних аутора анимиране графике.

Практична настава

Растерска и векторска графика у анимацији; Анимација у програму Adobe After Effects (поставка сцене за анимирану графику, манипулација графичких елемената на сцени путем анимације, композиција анимиране графике, програмирање циклуса анимиране графике, рендеринг анимиране графике); Израда анимираних карактера путем графичких елемената и њихова анимација; Израда анимиране инфографике; Радни ток анимиране графике у условима тимског рада; Израда анимиране графике у мултимедијалним пројектима; Анимација у програму Адобе Анимате (структурисање анимираног пројекта са графичким елементима, манипулација анимираних графичких елемената у интерактивној сцени, рендеринг анимираног пројекта).