Поетика дигиталне уметности

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да се студенти упознају са кључним одредницама и рецентним праксама (процедурама и исходима рада) у домену дигиталне уметности. Циљ је да сопствено стваралаштво оријентиушу према савременим формама изражавања у дигиталној уметности. Циљ је да се упуте у теорију медијске културе. Студенти разумеју појам дигиталне уметнсоти. Науче историју дигиталне уметности (у контексту модерне и постмодерне уметности). Оспособљавају се за компаративну анализу савремених тенденција. Упућују се у проблеме везане за вештачку интелигенцију и њен однос са (пост)хуманим светом (стављају у проблмски однос процесе памћења и сећања и процесе дигиталног меморисања и претраживања).

Теоријска настава

Историја дигиталне уметности; Дигитална уметност и кибернетика; Метамедији; Процедуре и исходи рада у домену савремене дигиталне уметности; Дигитална као амбијентална уметност; Дигитална као генеративна уметност; Дигитална као партиципаторна уметност. Дигитална уметност и интерактивни мултимедијални елементи; Симултани и кумулативни доживљаји елемената који се реконфигуришу интеракцијом; Синестезијски ефекти (претакање чулних сензација) у дигиталној уметности; Моћ (нових) медија у контексту надзора, цензуре и пропаганде.

Практична настава

Студенти реализују специфичне пројекте из домена дигиталне уметности (намењене фестивалској или галериској презентацији).