Криптографија

Сложеност алгоритама, класе комплексности. Класични шифарски системи. Системи моноалфабетских замена. Системи полиалфабетских замена. Модерни шифарски системи. Симетрични шифарски системи. Апсолутно сигурни шифарски системи. Секвенцијални шифарски системи. Голомбови постулати. Секвенцијални шифарски системи базирани на линеарним померачким регистрима. Блоковски шифарски системи. Блок шифарски системи Фистеловог типа, ДЕС. Блок шифарски системи супституционо пермутационог типа, АЕС. Модалитети примене блоковских шифарских алгоритама. Асиметрични шифарски системи. Једносмерне функције, појам, карактеристике, егзистенција.  Хеш функције. Проблем факторизације бројева, РСА алгоритам. Проблем дискретног логаритма, Диффие-Хеллман протокол за размену кључа. ЕлГамал алгоритам. Размена кључева Меси-Омура. Примена асиметричних алгоритама. Електронски потпис. Електронски коверат. Асиметрични алгоритми базирани на аритметици на елиптичним кривима.