Конвергентне мреже и сервиси

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање знања о карактеристикама конвергентних мрежа и сервиса, техникама и принципима пројектовања конвергентних система, методама за анализу сервиса у мултисервисном окружењу и принципима за решавање проблема и оптимазацију ових система. По завршетку курса студент поседује знања о принципима, карактеристикама, перформансама и концептима везаним за дизајин и имплементацију конвергентних мрежа. Може да изврши анализу постојеће мреже и система, по свим слојевима, и да на основу добијених параметара предложи и самостално пројектује решење за имплементацију конвергентне мреже, као и да дефинише све потребне протоколе, параметре сервиса и преноса.

Теоријска настава

Концепт конвергентних мрежа. Технологије. Протоколи. Пројектовање конвергентних мрежа – захтеви и ограничења, преглед 'Framework' структура, методологије пројектовања, дизајин, протоколи, ограничења, оптимазација система. Пројектовање LAN, WAN, MAN мрежа, као и мрежа за складиштење података (стандарди, протоколи и решења). Управљање мрежом, дефинисање и избор протокола, софтверских алата. Дефинисање нивоа сервиса и процедура. Пренос мултимедијалних садржаја кроз мрежу. Стандарди. Протоколи. Дигитализација и пренос аудио и видео сигнала. Мултимедијалне апликације. IP телефонија, Video/ IPTV, видео на захтев – стандарди, структура и техничка решења. Оптимизација и квалитет сервиса. Пројектовање мрежа нове генерације – нове технологије и решења.

Практична настава

Анализа конвергентних мрежа на практичним (реалним) примерима ’Case Study’- аналза дизајина, прокола и сервиса, мерење параметара везаних за пренос различитих апликација и сервиса. Пројектовање конвергентог система на бази дефинисаних захтева , коришћењем различитих алата. Дизајин и пројектовање полиса за квалитет сервиса у конвергентим мрежама, укључујући избор протокола, методологије, дефинисање параметара преноса. Пројектовање система за управљање, надгледање и решавање проблема у конвергентној мрежи.