Интернет ствари

Циљ и исход предмета

Стицање знања о карактеристикама интернета ствари (Internet of Things - IoT), технологијама, структури, протоколима и принципима пројектовања ових система, методама за анализу постојећих решења, поређењу различитих решења и избору оптималних технологија и решења за изградњу ових система. По завршетку курса студент поседује знања о IoT концепту, методологијама за пројектовање, технологијама које се користе за реализацију ових система у пракси. Препознаје различите технологије који се користе у овим системима и може да објасни релације између њих, као и да дефинише параметре који би се користили у практичној имплементацији. Може самостално да анализира задати проблем и предложи решење које укључује избор технологија, протокола, и уређаја.

Теоријска настава

Дефиниција и концепт ИоТ система. Карактериситке и физички дизајин ових система. Логички дизајин. Функционални блокови. Комуникациони модели и софтверски интерфејс. M2M. Технологије које се користе за изградњу ових ситема. Анлаиза протокола. Концепт витруелних мрежа. Рачунарство у облаку. Виртуелне мрежне функционалности и решења. Софтверски дефинисане мреже. Концепт 5Г мрежа. Мобилност система. Бежичне мреже-стандарди и карактеристике. Архитектура ситема. Нови концепти и карактеристике протокола и уређаја. Сервиси и њихове карактериситке. Употреба сензора. Детекција уређаја. Агрегација података. Пројектоваље и имплементација ИоТ система. Спрега са legacy системима. Аутоматицазија и практична имплементација – паметна кућа, индустријска решења. IoT алати. Развој апликација.

Практична настава

Анлиза IoT на практичним (реалним) примерима ’Case Study’- анализа дизајна, прокола и сервиса, мерење параметара везаних за имплементацију различитих технолога и решења. Пројектовање ИоТ система на бази дефинисаних захтева , коришћењем различитих алата. Дизајин и развој апликација на бази дефинисаних захтева у дефинисаном окружењу. Анализа решења – паметни град, индустријска решења, паметне куће.