Кибернетика

Циљ и исход предмета

Припрема и упознаје студенте са основим појмовима, уводи појам техничких система, увођење појма управљања, појам улаза, појам излаза, појам стабилности. Студент се упознаје и усваја све основне појмове у домену упављања техничким системима. Дефиниција и класификација система, способљавање за развој основних програмских подршки управљачких система. По завршетку курса студент разуме појам техничког система, улазне и излазне величине, параметре система, моделовање система. Оспособљен је за разумевање појма управљања техничким системима и у могућности је да оцени и реализује стабилност система.


Теоријска настава

Упознавање са настанаком и појмом кибернетике. Уводи се појам система и кретање система, Дефинише се стања система, и уводи модел система. Дефинипу се и уводе величине као што су улазне величине система, излазне величине система, стабилност система. Увођење појма управљања системом. Дефинишу се основни управљачки принципи система, мерење улазних и излазних величина. Уводи се појам грешке и мерење грешке. Како грешка утиче на стање система и како се путем грешке управља системом.


Практична настава

Математичка дефиниција стања система. Математичко моделовање система, прости математички модели. Улазне величине, типови, дефиниција. Излазне величине, типови дефиниција. Дефинисање појма грешке и њено одређивање. Како се мери грешка у реалном систему. Управљаењ системом путем минимизације грешке. Основни управљачки закони, ПИД регулатор.