Упис на основне академске студије

Основне академске студије трају четири године и носе 240 бодова по ЕСПБ. На Рачунарском факултету изводе се следећи студијски програми:

» Рачунарске науке,
» Рачунарско инжењерство,
» Мултимедијални дизајн.

Услови уписа на основне академске студије:

 • Завршена средња школа у трајању од 4 године,
 • Положени пријемни испити:
  • за Рачунарско инжењерство и Рачунарске науке: математика и информатика,
  • за Мултимедијални дизајн: тест из цртања, тест из мултимедијалног дизајна и тест из познавања уметности.

На основне академске студије може се уписати:

 • Рачунарске науке - до 75 кандидата,
 • Рачунарско инжењерство - до 180 кандидата,
 • Мултимедијални дизајн - до 20 кандидата.

Упис кандидата врши се на основу редоследа на коначној ранг листи кандидата, која се формира на темељу општег успеха постигнутог у средњем образовању (максимално 40 бодова) и резултата пријемног испита (максимално 60 бодова).
Пријемни испити из математике и информатике бодују се максимално по 30 бодова. Пријемни испити за цртање, мултимедијални дизајн и познавање уметности бодују се максимално по 20 бодова.
Да би се кандидат квалификовао за статус студента Рачунарског факултета мора постићи најмање укупно 51 бодОпширније...

На Факултет се могу уписати и страни студенти који су претходно нострификовали диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Ови кандидати морају владати српским језиком, што утврђује посебна комисија Факултета (о месту и времену рада комисије, кандидати ће бити лично обавештени), подносе на увид пасош, уверење да су здравствено осигурани и уверење о пребивалишту.

Уколико неки од примљених кандидата не обави упис након формирања ранг листе и у прописаном року, његово место заузима следећи кандидат, и тако редом до краја листе. Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис да се строго придржавају објављеног распореда уписа, а онима који се налазе иза њих на коначној ранг листи да потенцијално имају могућност уписа. Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време, Факултет ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис ажурирати коначну ранг листу и извршити упис оних студената који су „испод црте“, све до попуне свих слободних места, или до исцрпљивања листе квалификованих кандидата.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе или оверене фотокопије,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, или оверену фотокопију,
 • две фотографије формата 3,5x4,5 cm,
 • фотокопија (не мора да буде оверена) нечиповане личне карте, или очитана чипована лична карта,
 • доказ о уплати школарине.

Истовремено студирање више студијских програма

Након полагања пријемног испита и рангирања, кандидат који је стекао услов за упис може се по правилу уписати само на један студијски програм.

Изузетно, кандидат се може уписати истовремено на више студијских програма.

У случају студирања више студијских програма:

 • студенту се издају независне исправе за сваки студијски програм,
 • школарина се наплаћује за сваки студијски програм,
 • признају се заједнички предмети који су положени на макар једном студијском програму.

Пример уплатнице